Dorymyrmex insanus

Dorymyrmex insanus carrying dirt away from her nest.
Dorymyrmex insanus carrying dirt away from her nest.