Dorymyrmex insanus

Dorymyrmex insanus drinking nectar from a milkweed flower.
Dorymyrmex insanus drinking nectar from a milkweed flower.