Dorymyrmex insanus

Dorymyrmex insanus emerging from her nest.
Dorymyrmex insanus emerging from her nest.