Dorymyrmex insanus

Dorymyrmex insanus ants emerging from their nest.
Dorymyrmex insanus ants emerging from their nest.