Neivamyrmex texanus

Side view of Neivamyrmex texanus worker.
Side view of Neivamyrmex texanus worker.