Neivamyrmex texanus

Part of Neivamyrmex texanus stream.
Part of Neivamyrmex texanus stream.